Informacja!

Zajęcia w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

zawieszone od 6 maja do 24 maja 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządze­nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk­cjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo­wej   z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni­czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia­ła­niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzą­ce­go

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu w okre­sie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przed­szko­l­nego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoź­dźcu oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gwoźdźcu.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Kolańska

(podpis Dyrektora)

1. Miłosz Dmitrzak

2. Jakub Fila

3. Karolina Serafin

4. Julia Sudoł

5. Antoni Szczęch

6. Dawid Tomczyk

1. Paweł Baran

2. Jakub Fila

3. Norbert Jarosz

4. Piotr Marut

5. Krystian Puzio

6. Kacper Ryś

7. Łucja Stencel

8. Maja Szewc

9. Lena Woś

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia rozpoczynają się również obchody światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Twórcy tego dnia chcieli przede wszystkim skierować uwagę społeczeństwa na potrzeby osób z autyzmem oraz umożliwić im lepszy dostęp do terapii. Symbolem dnia została żarówka, a kolorem przewodnim stał się niebieski. Dlatego właśnie podczas obchodów tego święta, budynki na całym świecie zostają podświetlone na niebiesko. 

                     

MAM AUTYZM

ANALIZUJĘ JĘZYK FORMALNIE    NIE LUBIĘ WIELU ZAPACHÓW    ŚWIATŁO SPRAWIA MI BÓL     HAŁAS BARDZO MI PRZESZKADZA    LUBIĘ PROGRAMOWAĆ    CZASEM PODSKAKUJĘ I MACHAM RĘKAMI    CZĘSTO SIĘ ZŁOSZCZĘ    NIE DOSTRZEGAM UKRYTYCH ZNACZEŃ    ZWRACAM UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY    NIE LUBIĘ PATRZEĆ W TWOJE OCZY    CZĘSTO BAWIĘ SIĘ SAM    NIE ROZMAWIAM Z DZIEĆMI    W MOIM POKOJU NIC NIE MOŻE BYĆ PRZESTAWIONE BEZ MOJEJ WIEDZY    SCHABOWEGO ZJEM TYLKO POKROJONEGO W RÓWNĄ KOSTKĘ     NIE LUBIĘ ZMIAN

 

To tylko kilka wybranych cech, które charakteryzują osoby z autyzmem. Do pozostałych należą: niestandardowa zabawa zabawkami, trudności w budowaniu relacji z innymi, nieadekwatny śmiech lub płacz, nadaktywność lub pasywność, brak mowy lub trudności z mówieniem i in. Autyzm nie jest chorobą. Jest zaburzeniem, które dotyka wszystkich sfer rozwoju człowieka. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą być wybitnie zdolne ale nie zawsze tak jest. Czasami zrozumienie najprostszych zadań sprawia im ogromny problem

Nigdy nie spotkamy dwóch takich samych osób. Tak samo jest z osobami ze spektrum autyzmu. Każda z nich jest inna, każda ma swoja historię, swoje wady i zalety.  Nie oceniaj nie krytykuj, nie wyśmiewaj, lecz dostrzeż, zrozum i pomóż.

Razem Może żyć się nam lepiej!

 

Opracowały: Zuzanna Pławiak, Anna Serafin