Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka.

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu,

                                                                  Gwoździec 71, 37-433 Bojanów.

 1. Okres zatrudnienia: okres próbny - 3 miesiące.
 2. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu ( 4 godziny dziennie).
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 3. Jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną, dokładną i kreatywną.
 4. Posiada umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i pracownikami, cierpliwość i wyrozumiałość.
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 6. Odporność na stres.
 7. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w placówce.
 2. Dbałość o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu.
 3. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.
 4. Dbałość o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa czasie wydawania posiłków.
 5. Sprawdzanie po zakończonej pracy stanu bezpieczeństwa budynku szkoły i terenu wokół szkoły.
 6. Kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń i sprzętu szkolnego.
 7. Wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych, m.in. dbanie o porządek terenów zielonych, boiska, placu zabaw, pomoc w przygotowaniu sal i innych pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie szkoły, porządki po ewentualnych remontach.
 8. Przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp i p.poż.
 9. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki.

Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018/1000) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016/902 oraz Dz. U. 2017/60/1930).

 1. Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą:

„za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składanie ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty należy składać osobiście lub droga pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracy sprzątaczki”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do szkoły.
 4. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów.
 5. Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji.
 6. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych. Dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów można odebrać ze szkoły w ciągu 14 dni. Dokumenty nie odebrane zostaną protokolarnie zniszczone.
 8. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji, zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony, tj. okres 3 miesięcy.
 9. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.
 10. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w dniach 31 lipca i 11 sierpnia w szkole lub pod numerem telefonu 15 8708-525.

 

dyrektor szkoły mgr Małgorzata Kolańska

 

 

Poniatowa – Dzień Dziecka i Piknik Trzeźowści w Poniatowej

 

Decyzją Pani Dyrektor dzień 1 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć.

 

Z okazji Dnia Dziecka

wielu kolorowych i beztroskich chwil,

radości oraz spełnienia marzeń.

Niech uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach,

a każdy dzień będzie wspaniałą przygodą. 

Wszystkiego, co najlepsze życzą  

Dyrekcja i Nauczyciele PSP w Gwoźdźcu.

 

 

Informacja!

Zajęcia w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

zawieszone od 6 maja do 24 maja 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządze­nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk­cjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo­wej   z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni­czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia­ła­niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzą­ce­go

zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu w okre­sie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przed­szko­l­nego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoź­dźcu oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gwoźdźcu.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Kolańska

(podpis Dyrektora)

1. Miłosz Dmitrzak

2. Jakub Fila

3. Karolina Serafin

4. Julia Sudoł

5. Antoni Szczęch

6. Dawid Tomczyk

1. Paweł Baran

2. Jakub Fila

3. Norbert Jarosz

4. Piotr Marut

5. Krystian Puzio

6. Kacper Ryś

7. Łucja Stencel

8. Maja Szewc

9. Lena Woś