Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Przypominamy Państwu, iż szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.
W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:
 44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych,
 42 porcje mleka i produktów mlecznych.
Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.
Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.
Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.

                                                                                                               Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gwoźdźcu

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

 w czasie pandemii:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Za stan zdrowotny ucznia przychodzącego do placówki szkolnej odpowiada Rodzic/ Opiekun.
 4. Zdrowy uczeń, ze sprawdzoną przez Rodzica/Opiekuna rano temperaturą ciała, wchodzi do szkoły przez wyznaczone do tego celu wejście, dezynfekuje ręce, udaje się do szatni, zachowując odległość 1,5 metra od innych osób.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 6. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Przed wejściem do klasy uczeń ponownie dezynfekuje ręce i zajmuje ustalone, stałe miejsce.
 11. Podczas zajęć uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów lekcyjnych, nie zabiera do szkoły zbędnych przedmiotów.
 12. W trakcie zajęć uczeń wykonujący ćwiczenia przy tablicy zobowiązany jest do stosowania jednorazowych chusteczek / ręcznika papierowego, podczas korzystania z przyborów do pisania.
 13. W czasie przerw uczniowie stosują się do następujących zasad:
 14. a) należy unikać gromadzenia się w częściach wspólnych: korytarz, łazienka, boisko szkolne, plac zabaw;
 15. b) w przypadku konieczności skorzystania z toalety należy unikać gromadzenia się;
 16. c) podczas sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie mogą wyjść na podwórko szkolne z zachowaniem dystansu społecznego;
 17. d) po zakończeniu przerwy uczniowie powracają do wyznaczonej sali (z wyjątkiem lekcji informatyki i wf) i ponownie dezynfekują ręce;
 18. e) w przypadku przerw obiadowych uczniowie stosują się do harmonogramu wydawania posiłków;
 19. f) w związku z zaleceniem MEN w szkole nie będą działać źródełka wody pitnej. Uczniowie powinni posiadać własną butelkę wody;
 20. g) w trakcie ćwiczeń/ działań z zakresu ochrony ppoż uczniowie i pracownicy szkoły stosują się do zasad bezpieczeństwa ewakuacji wg przydzielonej do danej sali instrukcji;
 21. h) nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min;
 22. Korzystając z biblioteki, świetlicy, oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej należy stosować się do obowiązujących w tych miejscach  regulaminów. 
 23. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów, mogących wskazywać na infekcję uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a Rodzice/ Opiekunowie zostaną  niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczniem w izolacji zajmuje się wyznaczony nauczyciel.
 24. W związku z p. 11 Rodzice/ Opiekunowie dziecka są zobowiązani do umożliwienia szybkiej i skutecznej komunikacji z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy lub innym nauczycielem. 
 25. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie udają się do szatni, w której zachowują odstęp 1, 5 m od innych uczniów i niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 26. Uczniowie korzystający ze świetlicy, bezpośrednio po zakończeniu zajęć, udają się do niej, stosując się do jej regulaminu.
 27. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
 28. Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.
 29. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.
 30. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 31. Obawa Rodzica/ Opiekuna przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.

 

Regulamin  obowiązuje od 1 września 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu. 

 

                                                                              dyrektor szkoły  mgr Małgorzata Kolańska 

 

 

 

 

 

Moi Drodzy!

Już we wtorek 1 IX początek nowego roku szkolnego. W naszej szkole odbędzie się on o godzinie 9.30 na boisku szkolnym.
Serdecznie zapraszam wszystkich Przedszkolaczków, Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.
Na boisku nie ma ograniczeń, należy tylko zachować dystans. Myślę, że na świeżym powietrzu wszyscy będziemy się czuli bezpiecznie i w dobrych humorach rozpoczniemy ten rok szkolny, bo jaki początek taki cały rok.
Jeśli pogoda nie dopisze i będzie padał deszcz to poszczególne klasy zapraszam do ich sal i rozpoczną rok ze swoimi wychowawcami. Natomiast Rodziców proszę o wejście do szkoły tylko w maseczkach i po dezynfekcji rąk.
Uczniów naszej szkoły na dzień dzisiejszy maseczki nie obowiązują.

Wszystkim życzę wspaniałego nowego roku szkolnego!

Serdecznie pozdrawiam

                                                            dyrektor szkoły  Małgorzata Kolańska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka.

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu,

                                                                  Gwoździec 71, 37-433 Bojanów.

 1. Okres zatrudnienia: okres próbny - 3 miesiące.
 2. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu ( 4 godziny dziennie).
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 3. Jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną, dokładną i kreatywną.
 4. Posiada umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i pracownikami, cierpliwość i wyrozumiałość.
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 6. Odporność na stres.
 7. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w placówce.
 2. Dbałość o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu.
 3. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.
 4. Dbałość o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa czasie wydawania posiłków.
 5. Sprawdzanie po zakończonej pracy stanu bezpieczeństwa budynku szkoły i terenu wokół szkoły.
 6. Kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń i sprzętu szkolnego.
 7. Wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych, m.in. dbanie o porządek terenów zielonych, boiska, placu zabaw, pomoc w przygotowaniu sal i innych pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie szkoły, porządki po ewentualnych remontach.
 8. Przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp i p.poż.
 9. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki.

Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018/1000) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016/902 oraz Dz. U. 2017/60/1930).

 1. Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą:

„za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składanie ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty należy składać osobiście lub droga pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracy sprzątaczki”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do szkoły.
 4. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów.
 5. Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji.
 6. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych. Dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów można odebrać ze szkoły w ciągu 14 dni. Dokumenty nie odebrane zostaną protokolarnie zniszczone.
 8. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji, zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony, tj. okres 3 miesięcy.
 9. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.
 10. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w dniach 31 lipca i 11 sierpnia w szkole lub pod numerem telefonu 15 8708-525.

 

dyrektor szkoły mgr Małgorzata Kolańska

 

 

Poniatowa – Dzień Dziecka i Piknik Trzeźowści w Poniatowej

 

Decyzją Pani Dyrektor dzień 1 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć.

 

Z okazji Dnia Dziecka

wielu kolorowych i beztroskich chwil,

radości oraz spełnienia marzeń.

Niech uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach,

a każdy dzień będzie wspaniałą przygodą. 

Wszystkiego, co najlepsze życzą  

Dyrekcja i Nauczyciele PSP w Gwoźdźcu.