Moi Drodzy!

Już we wtorek 1 IX początek nowego roku szkolnego. W naszej szkole odbędzie się on o godzinie 9.30 na boisku szkolnym.
Serdecznie zapraszam wszystkich Przedszkolaczków, Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.
Na boisku nie ma ograniczeń, należy tylko zachować dystans. Myślę, że na świeżym powietrzu wszyscy będziemy się czuli bezpiecznie i w dobrych humorach rozpoczniemy ten rok szkolny, bo jaki początek taki cały rok.
Jeśli pogoda nie dopisze i będzie padał deszcz to poszczególne klasy zapraszam do ich sal i rozpoczną rok ze swoimi wychowawcami. Natomiast Rodziców proszę o wejście do szkoły tylko w maseczkach i po dezynfekcji rąk.
Uczniów naszej szkoły na dzień dzisiejszy maseczki nie obowiązują.

Wszystkim życzę wspaniałego nowego roku szkolnego!

Serdecznie pozdrawiam

                                                            dyrektor szkoły  Małgorzata Kolańska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka.

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu,

                                                                  Gwoździec 71, 37-433 Bojanów.

 1. Okres zatrudnienia: okres próbny - 3 miesiące.
 2. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu ( 4 godziny dziennie).
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 3. Jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną, dokładną i kreatywną.
 4. Posiada umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i pracownikami, cierpliwość i wyrozumiałość.
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 6. Odporność na stres.
 7. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w placówce.
 2. Dbałość o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu.
 3. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.
 4. Dbałość o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa czasie wydawania posiłków.
 5. Sprawdzanie po zakończonej pracy stanu bezpieczeństwa budynku szkoły i terenu wokół szkoły.
 6. Kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń i sprzętu szkolnego.
 7. Wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych, m.in. dbanie o porządek terenów zielonych, boiska, placu zabaw, pomoc w przygotowaniu sal i innych pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie szkoły, porządki po ewentualnych remontach.
 8. Przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp i p.poż.
 9. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki.

Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018/1000) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016/902 oraz Dz. U. 2017/60/1930).

 1. Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą:

„za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składanie ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty należy składać osobiście lub droga pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracy sprzątaczki”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do szkoły.
 4. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów.
 5. Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji.
 6. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych. Dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów można odebrać ze szkoły w ciągu 14 dni. Dokumenty nie odebrane zostaną protokolarnie zniszczone.
 8. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji, zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony, tj. okres 3 miesięcy.
 9. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.
 10. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w dniach 31 lipca i 11 sierpnia w szkole lub pod numerem telefonu 15 8708-525.

 

dyrektor szkoły mgr Małgorzata Kolańska

 

 

Poniatowa – Dzień Dziecka i Piknik Trzeźowści w Poniatowej

 

Decyzją Pani Dyrektor dzień 1 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć.

 

Z okazji Dnia Dziecka

wielu kolorowych i beztroskich chwil,

radości oraz spełnienia marzeń.

Niech uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach,

a każdy dzień będzie wspaniałą przygodą. 

Wszystkiego, co najlepsze życzą  

Dyrekcja i Nauczyciele PSP w Gwoźdźcu.

 

 

Informacja!

Zajęcia w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

zawieszone od 6 maja do 24 maja 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządze­nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk­cjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo­wej   z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni­czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia­ła­niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzą­ce­go

zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu w okre­sie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przed­szko­l­nego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoź­dźcu oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gwoźdźcu.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Kolańska

(podpis Dyrektora)

1. Miłosz Dmitrzak

2. Jakub Fila

3. Karolina Serafin

4. Julia Sudoł

5. Antoni Szczęch

6. Dawid Tomczyk