Regulamin pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu w czasie pandemii.

Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gwoźdźcu

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

 w czasie pandemii:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Za stan zdrowotny ucznia przychodzącego do placówki szkolnej odpowiada Rodzic/ Opiekun.
 4. Zdrowy uczeń, ze sprawdzoną przez Rodzica/Opiekuna rano temperaturą ciała, wchodzi do szkoły przez wyznaczone do tego celu wejście, dezynfekuje ręce, udaje się do szatni, zachowując odległość 1,5 metra od innych osób.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 6. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Przed wejściem do klasy uczeń ponownie dezynfekuje ręce i zajmuje ustalone, stałe miejsce.
 11. Podczas zajęć uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów lekcyjnych, nie zabiera do szkoły zbędnych przedmiotów.
 12. W trakcie zajęć uczeń wykonujący ćwiczenia przy tablicy zobowiązany jest do stosowania jednorazowych chusteczek / ręcznika papierowego, podczas korzystania z przyborów do pisania.
 13. W czasie przerw uczniowie stosują się do następujących zasad:
 14. a) należy unikać gromadzenia się w częściach wspólnych: korytarz, łazienka, boisko szkolne, plac zabaw;
 15. b) w przypadku konieczności skorzystania z toalety należy unikać gromadzenia się;
 16. c) podczas sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie mogą wyjść na podwórko szkolne z zachowaniem dystansu społecznego;
 17. d) po zakończeniu przerwy uczniowie powracają do wyznaczonej sali (z wyjątkiem lekcji informatyki i wf) i ponownie dezynfekują ręce;
 18. e) w przypadku przerw obiadowych uczniowie stosują się do harmonogramu wydawania posiłków;
 19. f) w związku z zaleceniem MEN w szkole nie będą działać źródełka wody pitnej. Uczniowie powinni posiadać własną butelkę wody;
 20. g) w trakcie ćwiczeń/ działań z zakresu ochrony ppoż uczniowie i pracownicy szkoły stosują się do zasad bezpieczeństwa ewakuacji wg przydzielonej do danej sali instrukcji;
 21. h) nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min;
 22. Korzystając z biblioteki, świetlicy, oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej należy stosować się do obowiązujących w tych miejscach  regulaminów. 
 23. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów, mogących wskazywać na infekcję uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a Rodzice/ Opiekunowie zostaną  niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczniem w izolacji zajmuje się wyznaczony nauczyciel.
 24. W związku z p. 11 Rodzice/ Opiekunowie dziecka są zobowiązani do umożliwienia szybkiej i skutecznej komunikacji z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy lub innym nauczycielem. 
 25. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie udają się do szatni, w której zachowują odstęp 1, 5 m od innych uczniów i niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 26. Uczniowie korzystający ze świetlicy, bezpośrednio po zakończeniu zajęć, udają się do niej, stosując się do jej regulaminu.
 27. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
 28. Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.
 29. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.
 30. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 31. Obawa Rodzica/ Opiekuna przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.

 

Regulamin  obowiązuje od 1 września 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu. 

 

                                                                              dyrektor szkoły  mgr Małgorzata Kolańska