Informacja o zajęciach w oddziale przedszkolnym.

Informacja!

Zajęcia w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

zawieszone od 6 maja do 24 maja 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządze­nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk­cjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo­wej   z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni­czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia­ła­niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzą­ce­go

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu w okre­sie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przed­szko­l­nego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoź­dźcu oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gwoźdźcu.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Kolańska

(podpis Dyrektora)